SÖZLÜ-SEHRLİ  DÜNYA – XXII

11:19 31-12-2023 390

   Antalogiyamızın  hər cildi işıq üzü görəndə yeni-yeni imzalarla tanış oluruq. Yaradıcı insanları arayıb,axtarmaq, üzə çıxarmaq Ədəbi Məclisimizin ən ümdə vəzifələrindən biridir desək  yanılmarıq. Bu sahədə ən çox  zəhməti olanlardan biri də şair dostumuz, Sözlü Sehrli Dünya almanaxının  redaktoru Gülxas Səmədlidir.

   Payız ətirli Sözlü Sehrli Dünya Antologiyası 2024-cü ilin astanasındadır.  Sizlərlə yeni görüşə gəlir, əziz oxucular.

   Bu sa­yı­mız­da ta­nın­mış şa­ir və ya­zı­çı­lar­dan El­man İs­ra­fi­loğ­lu, Gül­xas Sə­məd­li, Gi­ya Paç­xa­taş­vi­li (Gür­cüs­tan), Zöh­rə Qa­ra­qı­zı, Fa­mil Ha­cı­soy, İsa Zey­na­loğ­lu, Tahir İsmayılov,Ək­bər Mil­li, Ra­quf Kim­sə, Ba­ba­ki­şi Bey­lə­qa­ni (Ru­si­ya Fe­de­ra­si­ya­sı), Hacı Zaməddin Ziyadoğlu, Zamiq Hacıyev, Tahir Həsənov, El­dar Həs­rət,Əlizamin Hüseynli (Qızılbaş),Ta­hir Hü­seyn,Vi­da­di Hi­da­yət,Xanlar Bəyli, Bin­nət Əli­yev, Sabit Mehdiyev, Xıdır Orucoğlu,Əbülfət İmanov, Oq­tay Mir­zə­ye­v, Amal Həsrət,Nəsibə Şəfiyeva, Qnyaz Babayurdlu,Səbuhi Abbasov, Gövhər Təyyarqızı, Avtandil Babayev, Könül Səssiz, Qəni Qəmli,Ruslan Mustafayevin şe­ir­lə­ri, he­ka­yə­lə­ri və pub­li­sis­tik  ya­zı­la­rı­na ge­niş yer ay­rıl­mış­dır. Hər bir ya­za­rı­mı­za uğur­lar di­lə­yir, mü­­qəd­­dəs sö­­zə da­­ha mə­­su­­liy­­yət­­lə ya­­naş­­ma­­ğı töv­­si­­yə edi­­rik. Antologiyamızın bu sayında  sözə pənah gətirən  bütün şair və yazıçılarımızı təbrik edir, onlara yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzulayırıq.